ИМАТЕ ПРОЕКТ, НИЕ МОЖЕМ ДА ГО ИЗПЪЛНИМ.

Водоснабдяване и Kанализация ЕАД - София

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София е еднолично акционерно дружество с общинско имущество. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, като правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичния общински съвет.

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София работи в сътрудничество със „Софийска вода” АД, както и с голяма част от експлоатационните водоснабдителни и канализационни дружества в страната.

ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИ

  • Високо квалифицирани специалисти, инженери и монтажници
  • Опитни оператори на машини и транспортни средства
  • Висококвалифицирани стругари и заварчици.

РАЗПОЛАГАМЕ:

  • Със съвременна специализирана техника
  • Със самосвали
  • С изкопни машини
  • С фадроми
  • С помпени агрегати
  • Със съоръжения за хоризонтално сондиране
  • Със съвременен лицензиран стенд за изпитване на водомери и топломери и др.

Водоснабдяване и Kанализация ЕАД – София

1. ВОДОМЕРИ:

–  услугата включва изграждане на водомерен възел, подмяна на компрометирана водопроводна арматура и промяна местоположението на водомер ния възел.

– пломбиране на водомер с пластмасова пломба

2. МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ на:

– тип апартаментен водомер – DN15 mm, DN20 mm

– тип промишлен водормер – DN25 mm, DN30 mm,  DN32 mm, DN40 mm

“Водоснабдяване и Kанализация” ЕАД – София  има  лаборатория, оправомощена от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  със Заповед № А-0-024/23.07.2014 г. (на основание чл.50, ал 1 и ал.2 от Закона за измерванията и във връзка с чл. 11, ал. 2. от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.)

“Водоснабдяване и Kанализация” ЕАД – София  разполага със стенд  MR-T-1550  и висококвалифициран персонал.

Внедрена е  система за управление на качеството.

БИТОВИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

Битовите услуги включват: Изграждане, подмяна, ремонт и монтаж на водомерен възел, подмяна на остаряла ВиК инсталация: щрангове, кранове, тръби, и др., отстраняване на ВиК аварии – течове по ВиК инсталация. След оглед на място се изготвя индивидуална оферта.

ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ  УСЛУГИ

Външните В и К услуги включват: Отстраняване на ВиК аварии – течове от водопроводна инсталация, изграждане, подмяна ремонт и монтаж на водопроводно или канализационно сградно отклонение, изграждане на дренажна система, РШ, водомерни  шахти и др. След подаване на проект от страна на възложителя и оглед на място се изготвя индивидуална оферта.

КАНАЛИЗАЦИОННИ  УСЛУГИ

със специализирана техника 

Услугите включват: почистване на изгребни ями, почистване на утайки от съоръжения, продухване на  ревизионни шахти и сградни отклонения,  почистване на улични оттоци и водостоци и улуци и др.

АБОНАМЕНТНИ  УСЛУГИ

„Водоснабдяване и канализация “ ЕАД – София предлага на своите клиенти и партньори абонаментни услуги за обслужване на изгребни ями, почистване на канали, обслужване на водопроводни инсталации, снегопичистване и снегоизвозване и др.

НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

„Водоснабдяване и канализация “ ЕАД – София  предлага строителна техника и механизация под наем. Фирмата разполага с голям машинен парк от  валяци, мини багери, комбинирани багери, мини челни товарачи и товарни автомобили.

ПРИЕМАМЕ ЗАЯВКИ ОТ 8:30 до 16:00 ЧАСА

„Водоснабдяване и Kанализация” ЕАД – София работи в сътрудничество със „Софийска вода” АД, както и с голяма част от експлоатационните водоснабдителни и канализационни дружества в страната.

Дружеството отговаря на всички изисквания на международните институции за изпълнител и подизпълнител на проекти и програми и е кандидатствало като изпълнител на проекти финансирани по програмата ФАР.

Във „Водоснабдяване и Kанализация” ЕАД – София е внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2000, за което е издаден сертификат от öHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

Дружеството е сертифицирано и работи по условията на тройно Интегрирана система за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа: EN ISO 9001:2015 & EN ISO 14001:2015 и DIN ISO 45001:2018

Мениджмънтът на дружеството си е поставил за цел да разшири обхвата на дейността и подобри качеството на предлаганите услуги.

НАШИ КЛИЕНТИ СА: