ПЕРИОДИ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Условно развитието на водоснабдяването на София може да се раздели на три периода, пряко свързани с различните източници за осигуряване на града с питейна вода.

ПЪРВИ ПЕРИОД

Първият период обхваща годините след Освобождението до 1923г. Характеризира се с изчерпване на възможностите на витошките води от северозападните скатове на планината. Първият проект за водоснабдяване на София е разработен от българския инженер Георги Белов и руския инженер Кубасов през 1884г. Проектът е изготвен за население 40 000 жители и приета норма на водопотребление 60 л/ж/денонощие. За изграждането на водопровод са взети решения от Софийски градски общински съвет с Протокол No 36 от 17.07.1884г., които са утвърдени от министъра на вътрешните работи – Петко Р. Славейков. Така през 1884г. с взетите решения за изграждане на водопровода се поставя началото на организираното водоснабдяване на София, което се смята рождена дата на В и К София. Водата от каптажите е доведена до резервоар „Красно село“ с глинени тръби. От резервоара до София – бул. „Витоша“, кръстовището с бул. „Патриарх Евтимий;“ е изграден чугунен водопровод Ф 250мм.

През 1900г. дължината на водопроводите достига 58км, от които близо 50км улична водопроводна мрежа. Тя се изгражда от чугунени и стоманени тръби, положени на дълбочина 1.50м. Уличната водопроводна мрежа се изгражда като сключена. За сградните водопроводни отклонения се използват галванизирани или калайдисани оловни тръби с диаметър от Ф 15мм до Ф 25мм.

През 1902г. населението на София е вече 73700 жители, частично е изградена канализация и разходът на вода се увеличава рязко. Софийската община възлага изготвянето на нов npoeкт за водоснабдяване на София на техническото бюро на инж. Салбах – Дрезден, който е предаден през 1903г. Приета е норма на вoдono¬требление 100 л/ж/денонощие. Същата година започва реализацията на проекта. Под Черни Връх са изградени водохващанията на реките Владайска и Боянсkа. Изградена е събирателна камера при сегашното „Каменно здание“ и по два чугунени водопровода Ф 225мм водите са доведени до Бояна. До София питейните води са доведени по изграден чугунен водопровод Ф 350мм.

Строителството на воgоснабgителната система по проекта на инж. Салбах завършва през 1912г. Водопроводите Ф 350мм,изградени през този период по бул. „Христо Ботев“, бул. „Македония“ и ул.“Георги Софийски“ се ползват и до момента. Бързото икономическо развитие, нарастването на населението, както и застоят във водопроводното строителство по време на Балканската и Първата световна война отново поставят проблема за недостига на питейна вода за София.

Още през 1911 а. началникът на водопроводното отделение към Столична община – инж. Хр.Танев пръв се насочва към възможността за използване на водите по северните склонове на Централна Рила за водоснабдяване на София. Правят се редица проучвания, които определят предимствата на рилските води. С протокол No 63 от 08.10.1921г. Върховният съвет на водите взема решение, с което се предоставя на Софийското градско общинско управление изучаването на проектите и самото извършване на постройките, нужни за водоснабдяването на гр. София и околностите му с вода за пиене, напояване и добиване на енергия.

Първият период обхваща годините след Освобождението до 1923г. Характеризира се с изчерпване на възможностите на витошките води от северозападните скатове на планината. Първият проект за водоснабдяване на София е разработен от българския инженер Георги Белов и руския инженер Кубасов през 1884г. Проектът е изготвен за население 40 000 жители и приета норма на водопотребление 60 л/ж/денонощие. За изграждането на водопровод са взети решения от Софийски градски общински съвет с Протокол No 36 от 17.07.1884г., които са утвърдени от министъра на вътрешните работи – Петко Р. Славейков. Така през 1884г. с взетите решения за изграждане на водопровода се поставя началото на организираното водоснабдяване на София, което се смята рождена дата на В и К София. Водата от каптажите е доведена до резервоар „Красно село“ с глинени тръби. От резервоара до София – бул. „Витоша“, кръстовището с бул. „Патриарх Евтимий;“ е изграден чугунен водопровод Ф 250мм.

Турска бансkа nостройkа от XVI ВЕК, nлощаg „Бансkи“

a1

Антична улица с вogonpoвogu, gнec бул. „Витоша“

a3

Дюkер No:4 на река „Егуля“ /в строеж/.

a4

Геодезическите измервания по водопровод Рила започват през 1921-1922г.

„Водоснабдяване и Канализация ЕАД – София