Бизнес план 2017г ВиК ЕАД София

Бизнес план 2018г ВиК ЕАД София

Политика за защита на лични данни

Камара на строителите Удостоверение

обява за конкурсObyava

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр.СОФИЯ

 

На основание чл.17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 34/02.06.2020г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “В и К” ЕАД гр.София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2019г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следват: 1. Реална част от коридор с площ от 48 кв.м,, ведно с помещение № 8 с площ от 17.00 кв.м, помещение № 105 с площ от 18.00 кв.м, помещение № 106 с площ от 18.00 кв.м., помещение № 107 с площ от 17.00 кв.м., помещение № 108 с площ от 17.00 кв.м., находящи се на първи етаж в шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3.00 кв.м. идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 138.00кв.м, находящи се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 690.00 лв. без ДДС; 2. Гараж № 3 представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв.м., находящ се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 80.00 лв. без ДДС; 3. Реална част от покривното пространство на шестетажната административна сграда с площ от 25.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 1 750.00 лв. без ДДС; 4. Реална част от незастроен терен с тревно покритие, съгласно приложена скица с площ от 500.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 450.00 лв. без ДДС; 5. Стая № 2 с площ от 17.00 кв.м.,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” ведно с 3.00 кв.м. идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 20.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 90.00 лв. без ДДС; 6. Двуетажна жилищна сграда,  състяща се от:  сутерен, първи етаж; втори етаж и тавански етаж със застроена площ от 144.55 кв.м. и разгъната застроена площ от 433.70 кв.м., находяща се в с.Мала църква, общ.Самоков с начална наемна цена от 900.00 лв. без ДДС; 7. Стая № 9 А и Стая № 9Б с обща наемна площ от 35.00 кв.м.,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” ведно с 3.00 кв.м. идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 38.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 170.00 лв. без ДДС; 8. Стая № 6Б с площ от 17.00 кв.м.,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” ведно с 3.00 кв.м. идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 90.00 лв. без ДДС; 9. Реална част от терен с трайна настилка с асфалтобетон и тротоарни плочки пред главния вход на шестетажната административна сграда, съгласно приложена скица с площ от 115.00 кв.м., находящ се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 270.00 лв. без ДДС; 10. Едноетажно панелно преместваемо съоръжение с площ от 35.00 кв.м., находящо се в гр. София, кв. „Лозенец”, бул.”Черни връх”, до РУМ Лозенец с начална наемна цена от 300.00 лв. без ДДС; 11. Стая № 16 с площ от 17.00 кв.м.,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” ведно с 3.00 кв.м. идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 90.00 лв. без ДДС; 12. Помещение № 213 с площ от 57.00 кв.м., на втори етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3.00 кв.м. идеални части от общите части на коридора, като  общата наемна площ е от 60.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 300.00 лв. без ДДС.

 

1.Условия за закупуване на конкурсна документация:

– цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “В и К” ЕАД гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

– място на получаване: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2, стая № 206 всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 24.06.2020г. вкл.;

2.Приемане на предложенията – до 24.06.2020г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3.Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “В и К” ЕАД гр.София до 24.06.2020г. вкл.

4.Време и начин за оглед на обектите – до 24.06.2020г. вкл., всеки работен ден от 08.30ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5.Дата и час на провеждане на конкурса: 25.06.2020г. от 10.00ч. в заседателната зала на “В и К” ЕАД гр.София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2.

6.Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “В и К” ЕАД гр.София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.